Energetická certifikácia budov

Čo je to Energetický certifikát

Energetický certifikát je spôsob ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. (Treba si pritom uvedomiť, že sa nejedná len o šetrenie na nákladoch na vykurovanie ale stále výraznejšie sa prejavujú aj náklady na chladenie stavby). Energetický certifikát dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť. Energetický certifikát sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu. Základným predpokladom pre objektívne výsledky energetického auditu je nezávislosť audítora.

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti ( triedy A - G ).

 
 

Energetická certifikácia

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou. Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Energetická certifikácia je povinná:

1.    pri predaji budovy

2.    pri prenájme budovy

3.    pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania

4.    pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy ( zateplenie, prístavba, nadstavba... ), kde je potrebné kolaudačné konanie
 

Čo zahŕňa Energetický Certifikát budov

Energetický certifikát nie je len samotný protokol, ale predstavuje komplexný výpočet viacerých parametrov, ktoré majú vplyv na spotrebu energie v budove.

Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy nasledovné parametre:

•    príprava TÚV

•    vykurovanie

•    chladenie

•    vetranie

•    osvetlenie

•    tepelné straty