Štátna dotácia na odstránenie systémových porúch

Účel dotácie slúži na úhradu časti oprávnených nákladov na odstránenie 12 druhov systémových porúch bytových domov. Dotáciu do výšky 30-50% oprávnených nákladov podľa typu. Možnosť kombinácie viacerých systémových porúch. Žiadateľom o dotáciu môže byť obec, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo správca, ktorý spravuje byty vo vlastníctve fyzických osôb, alebo obce.

Výhoda: spolupodieľanie sa štátu až do 50% oprávnených nákladov.

Nevýhoda: odborný posudok o prítomnosti systémovej poruchy, bez náhrad za projekty, posudky atď.

Hodnotenie: test s normatívom uspieť na 100%, jedna z podmienok je fond opráv s príspevkom min. 0,66€ - 0,83€, za každých 0,03€ sú pripočítané 3 body, alebo preukázanie finančnej hotovosti vo výške alikvotného dofinancovania systémovej poruchy. Teda ak bude priznaných 30% tak zvyšných 70% zo sumy pre odstránenie poruchy treba dofinancovať.