Obnova bytových domov prostredníctvom štátnej podpory zo ŠFRB

Komplexná obnova bytovej budovy

Účelom podpory komplexnej obnovy bytových budov je hlavne zlepšenie fyzického stavu existujúceho bytového fondu, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a dlhodobá úspora energií, predĺženie životnosti stavieb, zhodnotenie nehnuteľností, zvýšenie ochrany životného prostredia a komfortu bývania.

ŠFRB poskytuje podporu na obnovu a zatepľovanie bytových domov vo forme úveru, ktorý dlžník spláca mesačnými splátkami počas lehoty splatnosti. Pre poskytovanie úverových podpôr na obnovu a zatepľovanie bytových domov z prostriedkov ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov aj v roku 2013 budú platné dva účely:

 • Obnova bytovej budovy
 • Zatepľovanie bytovej budovy

V rámci účelu ,,Obnova bytovej budovy“poskytuje ŠFRB podporu na:

 

 • tepelnú ochranu bytového domu
 • obnovu a modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
 • odstránenie statických nedostatkov bytového domu

V zmysle toho je možné podporu poskytnúť okrem zateplenia vrátane odstránenia systémových porúch aj na opravu a modernizáciu spoločných častí a zariadení bytového domu napr. výťahov, vykurovacieho systému, kotolne vrátane technologického zariadenia, spoločné vodovodné, teplo nosné, kanalizačné, elektrické, a plynové rozvody.

Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z obstarávacej ceny stavby a z veľkosti podlahovej plochy bytov.

Maximálna výška úveru môže byť do 80% z obstarávacej ceny alebo 420 €/m2 podlahovej plochy bytov.

Zatepľovanie bytovej budovy

V rámci účelu ,,Zatepľovanie“ je možné poskytnúť podporu zo ŠFRB na komplexné zateplenie bytovej budovy, čo znamená, že okrem zateplenia obvodového plášťa musia byť vymenené aj otvorové výplne a zateplené strešné konštrukcie ako aj stavebné konštrukcie nad suterénom. Pred realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť systémové poruchy bytových domov (oprava lodžií, balkónov, vystupujúcich konštrukcií a pod., ktoré nie je možné financovať z tohto programu), po zateplení vyregulovať vykurovaciu sústavu na nové tepelnotechnické pomery v bytovom dome.

Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom zatepľovania. Maximálna výška úveru môže byť 80% obstarávacej ceny, ale zároveň max. 80 €/m2 zatepľovanej plochy bytového domu.

Parametre poskytovanej úverovej podpory v účele obnovy a zateplenia

Pre poskytovanie úverových podpôr z prostriedkov ŠFRB platia v účele ,,obnova bytovej budovy“ a v účele ,,zatepľovanie“ tieto podmienky:

Obnova bytovej budov

 

 • výška úveru do 80% obstarávacej ceny stavby, maximálne 420 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu
 • ročná úroková sadzba 1%
 • lehota splatnosti úveru max. 20 rokov

Zatepľovanie bytovej budovy

 

 • výška úveru do 80% oprávnených nákladov stavby max. 80 €/m2 zateplenej plochy
 • výška úroku 0,0%
 • max. dĺžka splatnosti úveru 15 rokov