Projekčný ateliér

Projektovanie a realizácia stavieb

Naše služby ponúkame od vypracovania architektonickej štúdie až po realizačný projekt na základe autorizačného osvedčenia ako autorizovaný stavebný inžinier.

Zabezpečujeme komplexné riešenie projektovej prípravy investičného zámeru vo všetkých potrebných legislatívnych stupňoch v územnom či stavebnom konaní, vrátane projektov jednotlivých profesií, elektroinštalácia, zdravotechnika, ústredné kúrenie, plynoinštalácia, vzduchotechnika, MaR, požiarna ochrana, EPS, SHZ, končiac autorským dozorom na stavbe.

Projekty - architektúra - urbanizmus - návrhy exteriérového riešenia - návrhy interiérového riešenia - projekty pre stavebné povolenie - projekty pre realizáciu stavieb - statika - vybavenie podkladov k vydaniu územného a stavebného povolenia - stavebná činnosť - zatepľovanie budov.