Bytové okná

Výber vhodného typu okna závisí od druhu stavby, potrieb zákazníka a jeho finančných možností. Okná INCON sú certifikované a pravidelne testované v autorizovanej skúšobni aj na Stavebnej fakulte STU a na všetky sa vzťahuje rovnaká záruka. Plastové okná INCON sú vyrábané z profilov Inoutic od renomovaného nemeckého výrobcu. Ku všetkým oknám INCON je v ponuke široký sortiment príslušenstva a doplnkov.

 
Poloha okna závisí od typu obvodovej steny:

homogénna obvodová stena – vzhľadom na vnútornú povrchovú teplotu a prídavnú tepelnú stratu sa okno osadzuje v polovici hrúbky steny od osi smerom do interiéru. Pri dostatočnej hrúbke dodatočnej tepelnej izolácie možno osadiť okno ako do zalomeného ostenia

vrstvená obvodová stena – v prípade vrstvenej steny s jadrovou izoláciou treba osadiť okno do roviny tejto izolácie

Tepelná izolácia po obvode okna, zalomené ostenie či správne vrstvenie – to sú predpoklady, ktoré bránia vzniku tepelného mosta. Ak by sa tieto zásady nedodržali a navyše by nebola správne, alebo dokonca vôbec aplikovaná difúzna izolácia zabraňujúca vniknutiu vlhkosti či vody do detailu osadenia, vznikol by zásadný problém. Z interiéru by unikalo teplo, znižovali by sa povrchové teploty a vlastnosti okna by boli v rozpore s požiadavkami noriem.

Na ľahšiu orientáciu v problematike zníženia vplyvu lineárneho stratového súčiniteľa sa odporúča používať STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách.

Na riešenie detailu osadenia významnou mierou vplýva tvar ostenia obvodového plášťa. Z hľadiska geometrie tvaru obvodového plášťa v styku s oknom sa hovorí o:

  • rovnom ostení
  • zalomenom ostení

Zalomené ostenie vytvára priaznivejšie podmienky pre kvalitu osadenia okna. V prípade rovného ostenia sa často v predmetnom styku aplikuje nový prvok, takzvaný osadzovací rám, ktorým sa vytvára dodatočne zalomené ostenie.

 
Izolácia ostenia

Izolácia ostenia po obvode okennej konštrukcie musí mať minimálnu hrúbku 30 mm. Technické normy v Nemecku dokonca odporúčajú tepelnú izoláciu s minimálnou hrúbkou 50 mm. Tento predpis však možno uvažovať plošne pre všetky typy ostenia len ťažko. Pri návrhu tepelnej izolácie treba postupovať podľa príslušnej normy tak, aby sa zabránilo vzniku tepelného mosta okolo okna. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie ostenia λ by mal mať hodnotu okolo 0,04 (tomuto vyhovuje napr. sklenená vata alebo polystyrén). Špeciálne tepelnoizolačné omietkové zmesi sa používajú v prípadoch, ak nemožno použiť tepelnoizolačnú dosku, v zásade až po tepelnotechnickom prepočte. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie ostenia λ (W/(m . K)) je číslo vyjadrujúce stratu jedného Wattu na každý bežný meter hrúbky vrstvy pri rozdiele teplôt jeden stupeň Kelvina.
Kotvenie okien a prenos zaťaženia

Okenné konštrukcie

Okenné konštrukcie musia preniesť všetky sily, ktoré na ne pôsobia, to znamená vietor, vlastnú váhu okna, pohyby stavby alebo objemové zmeny, do obvodovej steny. Rozmiestnenie podložiek a odstupy kotiev sú na obr. Pri výbere upevňovacích prostriedkov sa musí zohľadňovať veľkosť prenášaných síl do konštrukcie, pevnosť ohraničujúcich stavebných dielcov a dilatácie pripojovacích škár. Upevňovacie prostriedky musia byť z nekorozívnych materiálov alebo chránené proti korózii, pričom plniace peny (PUR peny) nemožno považovať za upevňovacie prostriedky.

Spôsob ukotvenia, rozstupy, typ rozperky ...

Spôsob ukotvenia, rozstupy, typ rozperky a kotvy závisia od materiálu ostenia, od umiestnenia k staticky pevnej vrstve a od veľkosti kotveného prvku. Každá renomovaná firma má spracované zásady montáže a zákazník je s konkrétnym spôsobom montáže oboznámený. Zdanlivé drobnosti, ako sú zväčšená pripojovacia škára či predsadenie, môžu celý koncept kotvenia zmeniť a v špeciálnych prípadoch vyžadujú aj samostatné statické posúdenie. Spôsob kotvenia musí rešpektovať zásady tepelnoizolačnej, difúznej, hydroizolačnej a inej celistvosti okna s konštrukciou. Typické detaily sa odporúča navrhnúť a nakresliť vopred a ich dodržanie zahrnúť už do zmluvy o dielo. Nie je správne spoľahnúť sa iba na montážnikov. Projekt osadenia okna, prípadne aj zameranie okenného otvoru by mal realizovať odborník, ktorý pozná zásady správneho osadenia okna a spolu s konštruktérom musí na každý prípad zadefinovať i správnu montáž

Tesniace systémy

Tesniace systémy možno rozdeliť na:

  • tesniace látky, tmely
  • tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
  • tesniace izolačné fólie (paropriepustné, parotesné), pásy

Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov, a to od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny dĺžky (rozmerov rámových profilov), vnútornej teploty a vlhkosti v miestnosti.

 
Tesniace látky

Tesniace látky majú len tepelnoizolačnú funkciu. Nie sú odolné proti prenikaniu vzduchu ani proti náporovému dažďu. Patria sem

  • tesniace látky z minerálnej vlny
  • plniace peny